ശില്‌പോദ്യാനം@സ്‌കൂള്‍

Submitted by Secretary on

ശില്‌പോദ്യാനം@സ്‌കൂള്‍

പൊതു വിദ്യാലയ ശില്്പ പദ്ധതി 1
2019 സെപ്്റ്രംബര്‍ 28 ശനി ഉച്ചയ്്ക്ക് 1.30ന്്
ഗവ.മോഡല്‍ റെസിഡന്‍ഷ്യല്‍ ഹയര്‍സെക്കന്ററി സ്്കൂള്‍
കുഴല്‍മന്ദം, നടുവത്തറപ്പാറ, പെരിങ്ങോട്ടുകുറിശ്ശി, പാലക്കാട്