രാഘവന്‍ അത്തോളി - ഏകാംഗ-ശില്പ പ്രദര്‍ശനം

Submitted by Secretary on

രാഘവന്‍ അത്തോളി -  ഏകാംഗ-ശില്പ പ്രദര്‍ശനം
'അന്‍പത്'
കോഴിക്കോട് ആര്‍ട്ട് ഗ്യാലറി
2019 ഏപ്രില്‍ 10 മുതല്‍ 16 വരെ