ദാസന്‍ വാണിയമ്പലം - ഫോട്ടോഗ്രാഫി എക്‌സിബിഷന്‍

Submitted by Secretary on

ദാസന്‍ വാണിയമ്പലം
ഫോട്ടോഗ്രാഫി എക്‌സിബിഷന്‍
മലപ്പുറം ആര്‍ട്ട് ഗ്യാലറി
25.4.2019 മുതല്‍ 1.5.2019 വരെ