ഏകാംഗ കാരിക്കേച്ചര്‍ പ്രദര്‍ശനം - തോമസ് ആന്റണി

Submitted by Secretary on

ഏകാംഗ കാരിക്കേച്ചര്‍ പ്രദര്‍ശനം
തോമസ് ആന്റണി
2019 ജൂലായ് 10 മുതല്‍ 16 വരെ
കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി ആര്‍ട്ട് ഗ്യാലറി
ഡി.സി.കിഴക്കേമുറിയിടം, കോട്ടയം