ഏകാംഗചിത്രപ്രദര്‍ശനം - ടി.കെ.ഹരീന്ദ്രന്‍

Submitted by Secretary on

ഏകാംഗചിത്രപ്രദര്‍ശനം
അക്ഷരങ്ങളുടെ ആഴിമുഖം
ടി.കെ.ഹരീന്ദ്രന്‍
2019 ആഗസ്റ്റ് 2-8
ദര്‍ബാര്‍ഹാള്‍ കലാകേന്ദ്രം, എറണാകുളം