അജീബ് കോമാച്ചി - 'ചോല നായകന്‍' ഫോട്ടോഗ്രാഫി പ്രദര്‍ശനം

Submitted by Secretary on

 

 

അജീബ് കോമാച്ചി
'ചോല നായകന്‍' ഫോട്ടോഗ്രാഫി പ്രദര്‍ശനം
കോഴിക്കോട് ആര്‍ട്ട് ഗ്യാലറി
2019 ഏപ്രില്‍ 10 മുതല്‍ 16 വരെ